Föreningen Fripost

Fripost är en demokratisk förening, vilket betyder att alla beslut om föreningens inriktning fattas gemensamt av våra medlemmar. Som medlem kan du delta på alla möten i föreningen, inklusive styrelsens möten.

Det huvudsakliga sättet att påverka är emellertid genom föreningens årsmöten. Det ska inte bara vara de som har tid att vara med på precis varje möte som ska ha möjlighet att påverka föreningen.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra föreningens genomskinlighet. Det ska vara lätt att hitta information om föreningens verksamhet, vare sig det gäller nästa träff, senaste mötesprotokollet eller information om våra tekniska system.

Våra tekniska lösningar dokumenterar vi utförligt och historik över förändringar sparar vi med ett versionshanteringssystem. Det gör det enkelt för den som vill (och kan) att följa administratörernas arbete på nära håll.

På den här sidan hittar du mer information om föreningen. Om någonting saknas eller är oklart, tveka inte att höra av dig till oss med dina synpunkter.

Möten och sammanträden

Möten och aktiviteter är ständigt på gång. Medlemmar och intresserade är hjärtligt välkomna till mötena för att se hur arbetet går till.

mötessidan finns en lista över kommande möten samt protokoll från tidigare möten. Kalendariet ger en översikt över kommande aktiviteter medan aktivitetssidan visar alla våra tidigare aktivitetsdagar.

Föreningens verksamhet

Föreningen antog stadgar vid årsmötet 2010, vilka sedan reviderades vid upprepade årsmöten. Du kan hitta den senaste versionen av stadgarna här:

Verksamhetsplanen antas årligen med utgångspunkt i föreningens verksamhetspolicy:

Styrelsen

Friposts ordförande är Stian Rødven Eide. Den styrelse som utsågs vid årsmötet i maj 2024 är

 • Stian Rødven Eide (ordförande)
 • Leif-Jöran Olsson (kassör)
 • Gustav Eek (sekreterare)
 • Lola Möller (ledamot)
 • Anders Westerström (ledamot)

Styrelsens uppgifter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen:

 • Arbeta för att ta emot medlemmarnas e-post på ett tillförlitligt sätt
 • Sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi och styrning
 • Arbeta för att skydda medlemmarnas integritet, d.v.s. att aldrig
  • Läsa eller analysera medlemmars e-posttrafik, manuellt eller automatiskt
  • Samla statistik om, eller analysera medlemmarnas e-posttrafik via föreningens servrar
  • Under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar, deras e-posttrafik, eller andra förehavanden till tredje part

Administrativa rättigheter

Administratörsrättigheter ges av styrelsen efter behov. För närvarande har Gustav Eek, Guilhem Moulin, och Leif-Jöran Olsson administratörsrättigheter på samtliga system.

Styrelsemöten och mötesprotokoll

En transparent administration och beslutsprocess är centralt för föreningen. Medlemmar och intresserade välkomnas därför att delta på styrelsens möten. Information om styrelsens sammanträden, dagordningar och protokoll underhålls på Friposts medlemswiki.

Revision

Friposts revisor 2024 är Andreas Skyman. Fripost är en liten ideell förening och omfattas inte av krav på auktoriserade revisorer.

Valberedning och nomineringar

Under vissa perioder har Fripost haft en särskild valberedning. Just nu är det styrelsen som valbereder. Nomineringar tas varmast emot på Friposts styrelselista. Förenigen är beroende av idéer från sina medlemmar till förtroendevalda, administratörer och andra ansvarsposter, så inkom med dem.

Dataskydd

Som beskrivet, är dataskydd just en del av själva poängen med Fripost. Medlemmarnas integritet har högsta prioritet. Man kan vara medlem utan att lämna några som helst personuppgifter; många väljer att göra så. Vanligast är dock att ange namn och adress eller liknande för att underlätta kontakt. Dessa uppgifter kan vara personuppgifter och är självklart helt trygga hos Fripost. Konkret omfattas Fripost av dataskyddsförordningen som togs i bruk 2018. Läs gärna Friposts dataskyddspolicy.

Övrigt

Fripost började som ett projekt inom ramen för initiativet Fellowship of Free Software Foundation Europe Göteborg, men är nu helt fristående.

Det finns ett flygblad som togs fram till FSCONS 2010. Det får du gärna skriva ut och sprida till andra. Flygbladet är på engelska.

Vår hemsida och tekniska dokumentation finns tillgängligt i git-förråd.

Se medlemssidan för mer information om hur du kan gå med i Fripost.


Last modified | History